top of page

 TILSYNSRAPPORT 2021

Rapport fra Dagtilbuds tilsynsbesøg

 

På baggrund af tilsynet har konsulenterne udarbejdet nedenstående sammenfatning. Tilsynet kan bl.a. indeholde fokuspunkter. opmærksomhedspunkter og henstillinger. Såfremt der gives en henstilling, skal lederen udarbejde en handleplan, der efterfølgende skal godkendes af Dagtilbudschefen og tilsynskonsulenterne.

Institutionslederen er forpligtiget til at give en orientering om tilsynet og de eventuelle opmærksomhedspunkter og/eller henstillinger til forældrebestyrelsen.

 

Dato for samtale

17-06-2021

Sags nr.

28.18.00-K09-6-21

Institution (og enhed)

     

Leder

Christina Johansson og Marianne Parbo

Souschef

-

TR

-

Arbejdsmiljørepræsentant

-

Forældrebestyrelsesrepræsentant

-

Tilsynskonsulenter

Jette Hummel og Lene Vemmelund

 

Indledning:

 

Vi fører i vejle kommune tilsyn med alle daginstitutioner. Vi har ført tilsyn i Børnehjørnet som ligger i Egtved. Tilsynet har været delt op i to besøg i institutionen. Det første besøg har indeholdt observationer af institutionens pædagogiske praksis. Observationerne er sat ind i en ramme af viden fra forskningen på dagtilbudsområdet, i forhold til højkvalitetsdagtilbud.

Forud for tilsynet har medarbejdere og ledelse udarbejdet en lege- og læringsmiljøvurdering, hvor personalet har svaret på en række spørgsmål og vurderet deres pædagogiske praksis og arbejdet med den styrkede Læreplan. Ved det andet besøg i institutionen, har tilsynskonsulenterne givet en tilbagemelding til ledelse, forældrebestyrelse og medarbejdere på de observationer der er foretaget. Endvidere har der været en dialog med spørgsmål og opmærksomheder på institutionens øvrige strategier, dokumenter mv.

 

Henstillinger.

 

Ingen.

 

Observationer.

Der spises formiddagsmad udenfor, der er 27 børn og 5 voksne. Det giver god mulighed for at arrangere sig i små grupper og der er mulighed for nærvær og fordybelse sammen med børnene.

Der er tilgængelighed til mange forskellige legesager både indenfor og udenfor, hvilket giver gode muligheder for børnene i forhold til at få gang i gode lege. Vi oplever at børnene hurtigt spreder sig i forskellige grupper og får lege i gang.

De voksne er varme og understøttende og er on/off i børnehøjde og følger børnene deltagende i legen. 

Der gives kollektive beskeder til børnene og de bliver anerkendt for deres handlinger.

Ledelsen er meget praksisnær og understøttende da de er en del af det daglige arbejde sammen med børnene. Det forventes også at personalet kan tage ansvar.

Børnene bliver spurgt om hvilke sange de gerne vil synge, og er medbestemmende i hverdagen. Det betyder meget for børnenes udvikling og børnene føler sig inddraget og betydningsfulde. Der kan forhandles om tingene sammen med børnene og de voksne forsøger at følge børnenes spor og interesser.

Børneperspektivet tænkes ind og de voksne øver sig i at følge børnene og arbejde mere uforudsigeligt frem for den meget strukturerede ramme hvor alt er planlagt.

Der er spor efter børnene i form af udstillinger af børnenes værker.

 

Læreplanen og lege- og legelæringsmiljø.

 

Der er lavet et børnesyn. Læreplanen er under udarbejdelse og ikke færdig publiceret endnu. Medarbejderne skal søge sparring og vejledning hos lederne, også i forhold til feedback for opmærksomhed i forhold til læreplansarbejdet. På stuemøder tales der i personalegruppen om, hvor et emne starter og slutter. Der hentes inspiration på bl.a. biblioteket og der sættes mål op for det børnene skal lære i forhold til temaet. Der evalueres i forhold til hvad børnene har været optaget af. Og der er fokus på at inddrage børnesynet i temaet.

Under det tema der arbejdes med, inddrages alle læreplanstemaerne. Der arbejdes ikke med samme tema i hele institutionen på samme tid, men temaerne foregår for alle børn inden de går ud af institutionen.

Temaet i juni måned har været udetema hvor de voksne også skal byde ind med forskellige lege og aktiviteter, for at skabe læring for børnene. I den forbindelse udarbejder personalet en ide bank til, hvilke gode lege-og læringsrum der kan være ude på legepladsen.

Evalueringskulturen er i gang med at blive bygget op og skal sættes i system. Der evalueres på stuemøder og personalemøder. Der laves refleksionsmøde med alle grupper for at kan understøtte det med praksisnær ledelse.

Der er fokus på at arbejde med børneperspektivet i forhold til at følge børnenes spor uden at alt er sat i en stram stuktur og bestemt aktivitet.

Der er faglig ledelse tæt på praksis fordi de to i ledelsesteamet er meget deltagende i den pædagogiske praksis.

 

Sprogmiljøet.

 

Der arbejdes med ”Bravo Leg” som er et redskab, hvor børnene ser bogstaver koblet sammen med ord og billeder som understøtter børnenes sproglige udvikling og deres ordforråd.

Det opleves, at børnene lagrer det de lærer og kan bruge det når de ser ord og bogstaver igen og dermed kan genkende ord og bogstaver.

Der bruges sprogtrappe til børnene for også at følge barnets udvikling, ligesom pædagogerne for øje på, hvad der skal være ekstra fokus på i forhold til sproglige indsatsområder. 

Der synges med børnene hver dag og der hænges illustrationer op på væggen som børnene kan pege på.

Der bruges babytegn i vuggestuen.

Der arbejdes med farver og kategorier og der arbejdes med det ud fra temaer som understøtter læreplanen.

Der bruges hit med lyden i vuggestuen.

Børnehjørnets vision har meget været natur, men der er stor opmærksomhed på at få meget mere fokus på sproget.

”Aktiv Floor” er ny indkøbt til at arbejde med og understøtte sprogmiljøet mv.

 

 

Overgange.

 

Der er et godt samarbejde i Egtved i forhold til overgangsarbejdet mellem institutionerne og distriktsskolen. Der er lavet en rød tråd for børn fra dagpleje/vuggestue og frem til skolestart. Der er derved stor genkendelighed for børnene ved overgange. Corona har betydet at det ikke har været muligt at mødes fysisk.

 

Inklusion og fællesskaber.

 

Der er fokus på at få alle børn ind i fællesskabet. Der holdes løbende forældresamtaler hvor man taler om barnets trivsel og udvikling.

AKT funktionen er knyttet op på samme medarbejder der også er sprogansvarlig. Det er denne medarbejder der har det primære samarbejde med TCBU. Der iværksættes indsatser som passer til barnet og børnegruppen og TCBU er med til at understøtte dette arbejde.

 

Forældresamarbejdet.

 

Der var ikke deltagelse af forældre under tilsynet og dialogen.

Der er et godt forældresamarbejde i institutionen og stor åbenhed mellem medarbejderne og forældregruppen. Ledelsen oplever, at forældrene er meget ærlige om de udfordringer der kan være i familien og inddrager medarbejderne i understøttelse af barnets udvikling.

 

Fokuspunkter:

Ingen.

 

Opmærksomhedspunkter:

 

  • Sætte ord på handlinger og gå i dialog med børnene om f.eks. hvad børnene ønsker at få af frugt.

  • Opmærksomhed på tilgængelighed af legesager, og visuel understøttelse i forhold til sprogarbejdet.

  • Opmærksomhed på organisering af de voksne i forhold til børnegruppen fra 0-6 år og brug af uderummet.

  • Deltagelsesmuligheder for alle børn i de store fællesskaber.

  • Inddrage børnenes perspektiver i indretning af læringsmiljøerne.

  • Klatrevæg flyttes til et andet sted.

 

 

Henstillinger:

 

Ingen.

bottom of page