TILSYNSRAPPORT

Rapport fra Dagtilbuds tilsynsbesøg

På baggrund af tilsynet har konsulenterne udarbejdet nedenstående sammenfatning. Tilsynet kan bl.a. indeholde opmærksomhedspunkter og henstillinger. Såfremt der gives en henstilling, skal lederen udarbejde en handleplan, der efterfølgende skal godkendes af Dagtilbudschefen.

Institutionslederen er forpligtiget til at give en orientering om tilsynet og de eventuelle opmærksomhedspunkter og/eller henstillinger til forældrebestyrelsen.

Dato for samtale 20. november og 23. november
Sags nr. 28.00.00-K09-18 Institution (og enhed) Børnehjørnet i Egtved
Leder Kristina Johannson og Marianne Parbo Souschef - Arbejdsmiljørep. - Forældrebestyrelsesrep. - Tilsynskonsulenter Jette Hummel og Lene Vemmelund
Samlet konklusion: Vi fører i Vejle kommune tilsyn med alle daginstitutioner i kommunen også de Private.

Vi har besøgt Børnehjørnet i Egtved to gange i forbindelse med tilsynet, hvor vi den første gang har observeret på deres pædagogiske praksis ud fra hvad forskningen siger om højkvalitetsdagtilbud. Der er forud for tilsynet lavet en lege og læringsmiljøvurdering, hvor personalet har svaret på en række spørgsmål vedrørende lege- og læringsmiljøet og arbejdet med læreplaner i institutionen.

Ved andet besøg, er der givet en tilbagemelding til ledelse og medarbejdere, på de observationer vi har foretaget og der har været en dialog ud fra dette.

Observation den 20. november. Vi observerer børnehave børnene i deres samling og formiddagsmad. Der er 13 børn og 3 voksne i rummet under observationen. Som observatører har vi fra ledelsen efterfølgende fået forklaret, at samlingen denne dag er organiseret på en måde der understøtter, at børnene efter spisningen skal i svømmehallen. På andre dage organiseres samlingen i bl.a. små grupper.

 

Vi ankommer til gruppen, hvor der afholdes samling. Børn og voksne sidder i en stor rundkreds på gulvet. Der er en fin normering i forhold til antallet af voksne og børn. Vi observerer, at indholdet i samlingen har fine aktiviteter med sproglyde og remser – der er dog ikke så megen fantasi på spil og heller ikke dialogisk læsning. Det er tydeligt, at pædagogen har planlagt en struktureret aktivitet med tid og sted samt indhold. De voksne synger med, også når der rimes og remses. Det er mest en af pædagogerne, som guider samlingen. De øvrige voksne er mere tilbageholdende (i mindre grad engageret) i samspillet og dialogen.

Alle børn bliver hørt og set i samlingen i forhold til at skulle svare på navn og adresse. Endvidere bekræfter pædagogen børnene positivt i deres kompetencer.

 

Spisning. Børnegrupperingen af tre borde med få børn og en voksen, giver børnene anledning til sociale interaktioner børnene i mellem. Der er stor nærhed fra de voksne, men ikke mange voksen interaktioner med børnene under spisningen. Vi kan se, at børnene oplever stor tryghed under spisningen og børnene småsnakker og hygger sig med hinanden. Der er lydhørhed fra de voksne, og de voksne servicerer børnene med borddækning, mad, vand mv.

 

Læreplanen. Læreplanen er under proces i forhold til, at institutionen ikke har eksisteret så længe. Årsplanen indeholder emner fra læreplanen og evalueres i forhold til anvendelsen af SMTTE som metode. Børnene er gode til at hjælpe hinanden og have fokus på kammerater. Arbejder med tema-uger bl.a. “Rend og Hop”, hvor der følges op på børnenes motoriske kompetencer. Der foregår mundtlig feedback og drøftelse mellem medarbejderne i forhold til at evaluere børnenes læring og udvikling.

Der arbejdes med et særligt fokusområde hver måned. Ledelsen vil have, at der udarbejdes månedsplaner for de aktiviteter der er planlagt for børnene. Der afholdes pædagogiske dage med afsæt i den nye styrkede læreplan og især med fokus på institutionens pædagogiske hverdags praksis.

Medarbejderne er sammensat med tydelige profiler som motorik, sprog, musik mv. Disse kompetencer bruges i forhold til børnegruppen.

 

Forældresamarbejde. Forældrene inviteres ind i forhold til at pædagogerne udarbejder billeder og beskrivelse af, hvad børnene øver sig på. Det giver et godt samarbejde mellem forældre og pædagoger samt mere forældre understøttelse i forhold til at øve temaet.

 

Sprog. Der arbejdes med rim, og dagsrytmen understøtter små samtaler med børnene. Der kobles fokus ord på samtalerne. Der laves sprogvurderinger på alle 3 årige børn, og der følges op igen ved de 5 årige børn, der har en fokuseret eller særlig indsats. Der er et samarbejde igang mellem dagplejen, børnehave og skole i forhold til det sprog, de voksne anvender i egen arena.

Fokus er, at der for børnene bliver en genkendelighed i de sprog termer, der anvendes i barnets forskellige arenaer.

 

Inklusion. Der er fokus på, at alle børnene ses hver dag, og der tales i fællesskabet om hvem der er tilstede, og hvem der er fraværende. Det er planlagt, at der arbejdes med venskaber og materialet “Fri for mobberi”. Der er fokus på legegrupper, som understøtter, at alle børn er i legerelationer. Der er et godt samarbejde og dialog med TCBU (Tværfaglig center for børn og unge).

 

Overgang til skole. Der arbejdes med en førskole gruppe, og pædagogen fra børnehaven følger børnene i to dage i skolen, for at give børnene en tryg opstart. Der er et samarbejde med de andre daginstitutioner i området, og det planlægges, at førskole børnene mødes en gang om måneden. Der er besøgsdage to-tre dage på distriktsskolen. Der anvendes et materiale fra Røde Kors, der hedder “Zak i skolen” som også anvendes i indskolingen på distriktsskolen.

Opmærksomhedspunkter: Bruge hjemmesiden EMU, som understøtter arbejdet og processen med at udarbejde den nye styrkede læreplan. Der kunne være mere gensidig kommunikation og fælles opmærksomhed i samlingen – med fokus på børnenes engagement. Børnene kunne tilskyndes noget mere til delagtiggørelse og deltagelse.

Børnenes spor for læringsprocesser kunne have større opmærksomhed fra pædagogerne. Børneperspektivet kan følges noget mere til at fange og engagere samt delagtiggøre børnene i samlingen. Fokus på, at kommunikativ forhandling med børnene, om hvilke aktiviteter de synes kunne være spændende, er med til at give børnene indtryk af demokrati og selvværd.